Dokumentai
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo planas 2023–2024 m. m. ir 2024–2025 m. m. 2023-09-19 20:26:23 1.6 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-03-31 20:31:28 4.51 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m 2022-03-31 20:31:28 120.39 KB
Planavimo dokumentai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas 2023-04-16 17:48:53 474.77 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-04-16 17:48:53 281.05 KB
Mėnesio veiklos planai
Tradicinių renginių planas
Kiti dokumentai
Karjeros specialistų veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-18 14:26:33 174.46 KB
Tvarkos aprašai
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:20:39 3.56 MB
Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-11-15 18:53:03 2.78 MB
Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo aprašas 2.58 MB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-12-28 6.59 MB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 68.2 KB
Darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija 2019-09-02 Nr. V-197 636.03 KB
Prašymai
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-30 17:06:28 148.97 KB
Prašymas dokumentui gauti 2023-10-30 17:06:28 85.95 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimas ir naudojimo tvarkos aprašas 1.61 MB
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-11-15 19:16:34 37.5 KB
Priėmimas į gimnaziją/Išleidimo iš gimnazijos
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:38 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:45 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-10-30 16:58:24 114.68 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-10-30 16:59:44 83.13 KB
Lankomumas
Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka 2023-11-15 19:11:30 132.43 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2023-10-30 16:47:42 99.45 KB
Prašymas dėl pateisintų pamokų pateisinimo 2023-10-30 16:48:01 97.96 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tėvams) 2023-10-30 16:47:49 91.47 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 2023-10-30 16:47:55 91.73 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų praleistų pamokų 2023-10-30 16:47:08 96.82 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
I klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 87.01 KB
II klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 115.17 KB
Pamokų skaičius 2008 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. (II klasei) 143.72 KB
Pamokų skaičius 2022 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. (I klasei) 130.8 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
III klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 105.3 KB
IV klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 114.87 KB
Individualaus plano keitimo tvarka 2023. 2023-11-22 10:29:19 29.06 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-02 12:04:22 334.07 KB
Pamokų skaičius 2022 m. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. (IIII klasės) ir 2024-2025 m. m (IV klasės) 129.1 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-30 20:45:36 79.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-21 19:33:25 133.33 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka 2023-11-21 19:33:25 172.38 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazisto etikos kodeksas 2022-01-27 11:36:15 256.73 KB
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos 2022-01-27 11:36:15 47.42 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2022-01-27 11:37:27 219.86 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamas maitinimas 2023m. Pusryčiai 2023-11-07 19:05:49 754.79 KB
Nemokamas maitinimas 2023m. Pietūs 2023-11-07 19:04:56 2.49 MB
15 dienų valgiaraštis 2023-12-02 12:01:57 4.14 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 2023-11-07 19:04:56 596.46 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 2023-11-07 19:04:56 131.4 KB
Mokinių maitinimas karantino metu 2023 2023-11-07 19:04:56 121.27 KB
Mažos vertės mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos apklausos būdu 2021 m. 2023-11-07 19:04:56 23.08 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo Panevėžio miesto Juozo Miltinio gimnazijoje tvarkos aprašas 2021 2023-11-07 19:04:56 130.28 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2023-11-07 19:04:56 236.62 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis 40 KB
Konfidencialumo įsipareigojimas 37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl reagavimo į asmens duomenų apsaugos pažeidimus procedūros aprašo tvirtinimo 2023-11-15 19:21:05 7.06 MB
Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-11-15 19:21:05 4.97 MB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-11-15 19:21:05 116.54 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-11-15 19:21:05 118.7 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams) 2023-11-15 19:21:05 117.22 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-11-15 19:21:05 116.55 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-11-15 19:21:06 120.59 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-11-15 19:21:06 119.42 KB
Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu 2023-11-15 19:21:06 34 KB
Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą tikslu 2023-11-15 19:21:06 36 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-11-15 19:21:06 97.5 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Mokomųjų dalykų I turo olimpiadų rezultatai 2021 m. rezultatai 2022-01-27 15:32:17 477.08 KB
Konkursų ir olimpiadų rezultatai 2022-12-20 20:48:13 771 KB
Pagerbti konkursų ir olimpiadų laimėtojai 771 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 2023-01-19 10:08:18 200.93 KB
Bendrosios naudojimo biblioteka taisyklės 2023-11-15 18:30:21 1.33 MB
Bibliotekoje teikiamos nemokamos ir apmokamos paslaugos 2023-01-19 10:08:18 85.84 KB
Programiniai literatūros autoriai ir elektroniniai šaltiniai 2023-01-19 10:08:18 144.03 KB
Reikalavimai referato arba projektinio darbo struktūrai ir turiniui 2023-01-19 10:08:18 24.76 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti 2022-01-28 14:26:21 132.47 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Panevėžio miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas 2020-05-28 d. Nr. 1-163 2022-03-19 09:39:06 221.71 KB
Sprendimas dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2017 m. 2022-03-19 09:37:28 129.76 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. birželio 30 d. duomenimis 2022-09-09 11:43:03 121.81 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.61 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. IV ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.69 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. III ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.84 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. II ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
1,2% parama Atnaujinta Dydis
Gautos ir panaudotos 1,2% GPM dalies ataskaita 901.2 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio mėn.- 2023 m. vasario mėn.) 2023-04-16 17:59:21 27.07 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio - kovo mėn.) 2023-04-16 17:59:21 220.2 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 2023-04-16 17:59:21 245.27 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-13 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-7 PATIKSLINIMAS Nr. 1 2023-04-16 17:59:21 216.72 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2023-04-18 21:19:57 5.86 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo ir 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo 2022-01-27 14:22:51 3.8 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:43 1.07 MB
2022 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:05 1.07 MB
2021 m.
2021m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-22 16:47:45 907.07 KB
2021 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo mėn. duomenimis)  2022-06-22 16:47:45 1.07 MB
2021 metų finansinės ataskaitos (birželio mėn. duomenimis) 2022-06-22 16:47:45 868.85 KB
2020 m.
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:36 974.43 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:37 1.17 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (trečio ketvirčio duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 1.15 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 924.89 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:39 567.11 KB
2019 m.
2019 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 1.22 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 568.37 KB
2019 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.95 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.78 MB
2018 m.
2018 metų finansinės ataskaitos ( gruodžio 31 d. duomenimis ) 2022-01-27 15:05:46 5.84 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:47 3.45 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:48 3.42 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:49 3.01 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 129.93 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 39.8 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.49 KB
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 31.05 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. kovo 31d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.34 KB
Mokėtinų sumų metinė ataskaita (2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 30.68 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.04 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. gruodžio 31d. metinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 140.07 KB