Dokumentai
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo planas 2023–2024 m. m. ir 2024–2025 m. m. 2023-09-19 20:26:23 1.6 MB
Strateginis planas
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS 2024 - 2027 M. STRATEGINIS PLANAS 185.38 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS 655.4 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-03-31 20:31:28 4.51 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m 2022-03-31 20:31:28 120.39 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai 4.05 MB
Planavimo dokumentai ir veiklos ataskaitos
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 2024-01-25 21:23:47 381.9 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-01-25 21:23:47 281.05 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas 2024-01-25 21:23:47 474.77 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. 2024-01-25 21:23:47 166.35 KB
Direktoriaus metinė ataskaita už 2023m. 2024-01-29 08:34:37 413.92 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 2.03 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 100.61 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 185.36 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 1.59 MB
Tradicinių renginių planas
Kiti dokumentai
Karjeros specialistų veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-18 14:26:33 174.46 KB
RESPUBLIKINĖS TIRIAMOSIOS-PRAKTINĖS GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOS „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU.“ NUOSTATAI 2024m. 161.13 KB
Tvarkos aprašai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas 2024-02-20 20:01:49 148.97 KB
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:20:39 3.56 MB
Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-11-15 18:53:03 2.78 MB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2024-02-20 20:03:10 1.38 MB
Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo aprašas 2.58 MB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas 1.34 MB
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 4.91 MB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-02-23 12:03:39 322.49 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 68.2 KB
Darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija 2019-09-02 Nr. V-197 636.03 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų mokėjimo už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms taisyklės 2024-02-15 18:26:13 1.31 MB
Prašymai
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-11-15 19:16:34 37.5 KB
Prašymas leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas 211.41 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos netarnybinio automobilio, naudojamo tarnybinėms reikmėms, kelionės lapas 2024-02-15 10:13:32 220.19 KB
Prašymas dėl skaitmeninio pažymėjimo ar brandos atestato išdavimo 33 KB
Priėmimas į gimnaziją/Išleidimo iš gimnazijos
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:38 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:45 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-10-30 16:58:24 114.68 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-10-30 16:59:44 83.13 KB
Lankomumas
Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka 2023-11-15 19:11:30 132.43 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2023-10-30 16:47:42 99.45 KB
Prašymas dėl pateisintų pamokų pateisinimo 2023-10-30 16:48:01 97.96 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tėvams) 2023-10-30 16:47:49 91.47 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 2023-10-30 16:47:55 91.73 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų praleistų pamokų 2023-10-30 16:47:08 96.82 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
I klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 87.01 KB
II klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 115.17 KB
Pamokų skaičius 2008 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. (II klasei) 143.72 KB
Pamokų skaičius 2022 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. (I klasei) 130.8 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
III klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 105.3 KB
IV klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 114.87 KB
Individualaus plano keitimo tvarka 2023. 2023-11-22 10:29:19 29.06 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-02 12:04:22 334.07 KB
Pamokų skaičius 2022 m. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. (IIII klasės) ir 2024-2025 m. m (IV klasės) 129.1 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-30 20:45:36 79.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-21 19:33:25 133.33 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka 2023-11-21 19:33:25 172.38 KB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazisto etikos kodeksas 2022-01-27 11:36:15 256.73 KB
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos 2022-01-27 11:36:15 47.42 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2022-01-27 11:37:27 219.86 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamas maitinimas 2024m. 2024-01-12 10:36:09 2.91 MB
15 dienų valgiaraštis 2024-01-12 10:36:09 3.37 MB
Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024 2024-04-18 11:55:43 163.33 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 2024-01-12 10:36:09 596.46 KB
Mokinių maitinimas karantino metu 2023 2024-01-12 10:36:09 121.27 KB
Mažos vertės mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos apklausos būdu 2021 m. 2024-01-12 10:36:09 23.08 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-01-12 10:36:09 236.62 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis 40 KB
Konfidencialumo įsipareigojimas 37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl reagavimo į asmens duomenų apsaugos pažeidimus procedūros aprašo tvirtinimo 2023-11-15 19:21:05 7.06 MB
Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-11-15 19:21:05 4.97 MB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-11-15 19:21:05 116.54 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-11-15 19:21:05 118.7 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams) 2023-11-15 19:21:05 117.22 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-11-15 19:21:05 116.55 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-11-15 19:21:06 120.59 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-11-15 19:21:06 119.42 KB
Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu 2023-11-15 19:21:06 34 KB
Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą tikslu 2023-11-15 19:21:06 36 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-11-15 19:21:06 97.5 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Konkursų ir olimpiadų rezultatai 2023 m. 2023-12-14 20:33:25 319.8 KB
Mokomųjų dalykų I turo olimpiadų rezultatai 2021 m. rezultatai 2023-12-14 20:33:25 477.08 KB
Konkursų ir olimpiadų rezultatai 2023-12-14 20:33:25 771 KB
Pagerbti konkursų ir olimpiadų laimėtojai 2023-12-14 20:33:25 771 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 2024-01-12 09:34:37 200.93 KB
Bendrosios naudojimo biblioteka taisyklės 2024-01-12 09:34:37 1.33 MB
Bibliotekoje teikiamos nemokamos ir apmokamos paslaugos 2024-01-12 09:34:37 85.84 KB
Programiniai literatūros autoriai ir elektroniniai šaltiniai 2024-01-12 09:34:37 144.03 KB
Reikalavimai referato arba projektinio darbo struktūrai ir turiniui 2024-01-12 09:34:37 24.76 KB
Vadovėlių įsigijimas 2023 m. 221.39 KB
Mokymo priemonių įsigijimas 2023 m. 325.12 KB
Ugdymo turinio skaitmenizavimo (DNR) įsigijimas 2023 m. 299.1 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti 2022-01-28 14:26:21 132.47 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Panevėžio miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas 2020-05-28 d. Nr. 1-163 2022-03-19 09:39:06 221.71 KB
Sprendimas dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2017 m. 2022-03-19 09:37:28 129.76 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. birželio 30 d. duomenimis 2022-09-09 11:43:03 121.81 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.61 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. IV ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.69 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. III ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.84 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. II ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
1,2% parama Atnaujinta Dydis
Gautos ir panaudotos 1,2% GPM dalies ataskaita 901.2 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio mėn.- 2023 m. vasario mėn.) 2023-04-16 17:59:21 27.07 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio - kovo mėn.) 2023-04-16 17:59:21 220.2 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 2023-04-16 17:59:21 245.27 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-13 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-7 PATIKSLINIMAS Nr. 1 2023-04-16 17:59:21 216.72 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2023-04-18 21:19:57 5.86 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo ir 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo 2022-01-27 14:22:51 3.8 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 2.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinė ataskaita I ketvirtis 2023m. 173.44 KB
Finansinė ataskaita II ketvirtis 2023m. 173.11 KB
Finansinė ataskaita II ketvirtis 2023m.
Finansinė ataskaita III ketvirtis 2023m. 176.26 KB
Finansinė ataskaita I pusmetis 2023m. 161.69 KB
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. 2024-03-01 12:02:02 1.47 MB
2022 m.
2022 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:43 1.07 MB
2022 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:05 1.07 MB
2021 m.
2021m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-22 16:47:45 907.07 KB
2021 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo mėn. duomenimis)  2022-06-22 16:47:45 1.07 MB
2021 metų finansinės ataskaitos (birželio mėn. duomenimis) 2022-06-22 16:47:45 868.85 KB
2020 m.
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:36 974.43 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:37 1.17 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (trečio ketvirčio duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 1.15 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 924.89 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:39 567.11 KB
2019 m.
2019 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 1.22 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 568.37 KB
2019 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.95 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.78 MB
2018 m.
2018 metų finansinės ataskaitos ( gruodžio 31 d. duomenimis ) 2022-01-27 15:05:46 5.84 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:47 3.45 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:48 3.42 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:49 3.01 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 129.93 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 39.8 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.49 KB
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 31.05 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. kovo 31d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.34 KB
Mokėtinų sumų metinė ataskaita (2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 30.68 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.04 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. gruodžio 31d. metinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 140.07 KB
Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. 442.38 KB