Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Dalia Grinevičiūtė Karjeros specialistė

Kabineto Nr. 409

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

15.00 – 17.00

 

Antradienis

15.00 – 17.00  

Trečiadienis

15.00 – 17.00  

Ketvirtadienis

15.00 – 17.00  
Penktadienis 15.00 – 17.00  

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Uždaviniai

 • Padėti UKC klientams planuoti individualią karjerą;
 • Teikti UKC klientams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;
 • Organizuoti UKC klientams įvairius karjeros renginius;
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais;
 • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą;
 • Vykdyti PO stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę. Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje;
 • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas;
 • Bendradarbiauti su kitais UKC ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos ir užsienio mokslo ir darbo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, darbdaviais.

Karjeros specialisto funkcijos:

 • padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką);
 • organizuoti mokinių susitikimus su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos (užimtumo tarnybos) atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais;
 • rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas;
 • teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei;
 • kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais gimnazijos, UK internetiniuose puslapiuose, pagal poreikį mokytojų kambaryje, teikti gimnazijos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą; organizuoti karjeros dienas gimnazijoje; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą gimnazijoje: ją analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu; pildyti ir koreguoti „Asmeninius mokinių karjeros planus“.);
 • bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais (koordinatoriais, konsultantais, ir kt.), profesinėmis mokyklomis ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su klasių vadovais, dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas;
 • konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais;
 • organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas, sėkmės pamokas, asistento dienas ir pan.), įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas.

Ugdymo karjerai centras

 

Ugdymo karjerai centro internetinis puslapis:

https://sites.google.com/view/karjeros-ugdymas?usp=sharing&fbclid=IwAR33wu8FNclxntJoaH2foj-khRdYynjW_7kwhXzytLIB3aZVRZLD2fitGBQ

 

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Profesinis orientavimas vis labiau siejamas su ekonomine ir socialine politika, mokymosi visą gyvenimą strateginėmis kryptimis. Dėl šių priežasčių Europoje, o taip pat ir Lietuvoje išaugo šios srities prestižas.

Atsiliepiant į Europai būdingas profesinio orientavimo plėtros tendencijas, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje profesinis orientavimas yra viena iš prioritetinių veiklos sričių, atsispindinti ir svarbiausiuose mokyklos dokumentuose: „Strateginiame plane“, „Metiniame veiklos plane“, „Ugdymo plane“.

Gimnazijoje sukurta efektyvi, diferencijuota pagal amžiaus grupes profesinio orientavimo sistema, užtikrinanti kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas. Sukurta sistema tobulinama remiantis prieinamumo, nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus, individualizavimo bei paslaugų kokybės principais.

Tikslas

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą gimnazijoje. Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendrų interesų sandūros srityje.

Vizija

Modernus centras, įsitvirtinęs tarp lyderiaujančių respublikos mokyklų UKC, gebantis kiekvienam mokiniui padėti rasti atsakymus į jam rūpimus karjeros klausimus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.