Projektinė veikla

2019-2020 M. M. GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ PROJEKTINĖS GRUPĖS:

                             

 

„Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  projektinė grupė“

Uždaviniai – 

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Projektinės grupės vadovas –  Laima Čiplienė

 

„Mokytojų novatorių projektinė grupė“

Uždaviniai  Diferencijuoti bei individualizuoti gabių ir talentingų mokinių ugdymą; Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui gauti nuolat prieinamą papildomą skaitmeninę mokymo(si) medžiagą;

Tobulinti dalykų mokymosi kursus Moodle aplinkoje.
  1. Išbandyti ir pritaikyti įvairesnius įrankius dirbant Moodle aplinkoje.
  2. Konsultuoti, tobulinti vartotojų įgūdžius dirbant Moodle aplinkoje.

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Silvija Sėrikovienė

Projektinės grupės vadovas – Rasa Paškevičienė

 

„Gabių ir talentingų mokinių ugdymo projektinė grupė“

Uždaviniai  Sudaryti tinkamas sąlygas gabių ir talentingų mokinių ugdymui (si) (2020 m. metinio veiklos plano uždavinys I.4.2.)

I.4.2.1. Organizuoti mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius.

I.2.2.2. Sudaryti sąlygas šiems mokiniams dalyvauti miesto, šalies konkursuose, projektuose, varžybose. 

                       I.4.2.3. Skatinti gerai besimokančius, gabius ir talentingus mokinius.

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Silvija Sėrikovenė

Projektinės grupės vadovas – Rasa Ambraškienė

 

„Tėvų bendruomenės aktyvinimo projektinė grupė“

Uždaviniai – 

Kuratorius – 

Projektinės grupės vadovas – 

 

Projektinė grupė „Pagalba mokiniui“

„Ugdymo karjerai centras“

Uždaviniai – 

Kuratorius – administratorė Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas – 

 

„Gimnazijos tradicijų ir vertybinių nuostatų ugdymo projektinė grupė“

Uždaviniai –

Kuratorius – 

Projektinės grupės vadovas – Vilija Kiaunienė

 

„Vaiko gerovės komisija“

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Projektinės grupės vadovas – Lina Urbonienė

 

„Mokyklos mikroklimato kūrimo projektinė grupė“

Uždaviniai –  

Kuratorius  administratorė Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas – Rasa Venciuvienė