Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Lina Urbonienė Socialinė pedagogė

Kabineto Nr. 411

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 8.00 – 14.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8 45) 58 72 28

El. paštas urboniene78@gmail.com
El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas - tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai gimnazijoje ir šeimoje;
 • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos mokytojais ir kitais specialistais:

 • svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui, kaip individualiai dirbti su delinkventinio elgesio, nedarnių, socialiai remtinų šeimų vaikais.
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasių auklėtojų, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
 • socialinis pedagogas kartu su gimnazijos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingai mokinių adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinio pedagogo santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais):

 • socialinis pedagogas bendrauja su tėvais (globėjais , rūpintojais) tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas mokinių socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia mokinio aplinka jam pasidarė nesaugi, kai mokinys nelanko mokyklos ir pan.
 • socialinis pedagogas organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su kompetentingais asmenimis vaiko teisių klausimais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už vaiką.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos vadovais:

 • socialinis pedagogas rengia ir gimnazijos vadovams siūlo programas bei projektus, susijusius su mokinių nusikalstamumo prevencija , laisvalaikio organizavimu, smurto ir prievartos gimnazijoje prevencija, vaikų sveikatos tausojimu, fiziniu ir psichiniu pervargimu, kuriems įgyvendinti gimnazijos direktorius sudaro darbo grupes iš įvairių sričių specialistų;
 • socialinis pedagogas nuolat informuoja gimnazijos direktorių apie mokinių socializacijos problemas gimnazijoje ir rekomenduoja bei numato priemones padėčiai gimnazijos bendruomenėje gerinti;
 • socialinis pedagogas atstovauja gimnazijos vadovams teisme, vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir kitose institucijose, kur reikia ginti mokinio teises.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.