Gimnazijos išorės vertinimas

Išorės vertinimo ataskaita – palanki gimnazijai

2011 m. vasario 7 – 11 dienomis Juozo Miltinio gimnazijoje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės auditas. Išorės vertintojai stebėjo 128 pamokas, dvi klasės valandėles, neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei kitas veiklas. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą, jie stebėti natūralioje aplinkoje: darbo vietose, valgykloje, klasėse, koridoriuose, kieme. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su gimnazijos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, jų tėvais, įvairių grupių  atstovais, analizavo veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus.

 Į gimnaziją atsiųstoje išorės vertinimo ataskaitoje nurodomi šie mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

1.  Mokiniai, mokytojai ir tėvai didžiuojasi gimnazija, puoselėja savitas tradicijas

2.  Mikroklimatas klasėse ir geri bendruomenės santykiai

3.  Mokykla atvira kaitai, komandomis dirbanti besimokanti organizacija

4. Įvairūs ir tikslingi gimnazijos ryšiai duoda teigiamą rezultatą visai bendruomenei

5. Tinkamai suformuluotas pamokos uždavinys, nuosekli ir logiška pamokos struktūra

6.  Mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi

7.  Tinkamas  rūpinimasis mokiniais

8.  Pagalba planuojant karjerą

9.  Tikslingai planuojama mokyklos veikla

10. Priimant sprendimus aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenė, skatinama lyderystė

ir tobulintini veiklos aspektai:

 1.  Mokymąsi aktyvinančių metodų taikymą pamokoje

2.  Mokymosi individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje

3. Vertinimą ugdant

4. Tinkamai tikrinti, ką mokiniai išmoko ir suprato pamokose, lyginant su išsikeltu uždaviniu

5.  Gabių mokinių ugdymą pamokose

Mokyklą ypatingai reikėtų pagirti už puoselėjamas ugdymo Teatru tradicijas, integruotas į bendrąjį ugdymo procesą, iniciatyvas ir pasiekimus už mokyklos ribų.

Atnaujinta: 2023-12-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40