Priėmimas į gimnaziją

2023/2024 m.m. rugsėjo 1 d. duomenys:

Klasių skaičius: 24

Viso mokinių rugsėjo 1 d.: 666

Viso skirtų vietų skaičius: 672

Priimtų mokinių skaičius: 173

Laisvų vietų skaičius - https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas/bendrojo-ugdymo-mokyklos/juozo-miltinio-gimnazija.html

 

Gimnazijos reprezentacinių džemperių užsakymai priimami:

el. p. hello@karaliusnuogas.com 

FB: Karalius Nuogas; Instagram: karaliusnuogas

Pageidaujantys pasimatuoti norimą dydį ir išsirinkti spalvą, prašome susisiekti tel. nr. +3706 72 58 714 ir atvykti adresu Ramygalos g. 91, Panevėžys.

Atsiskaitymo būdai:

 • Grynieji pinigai;
 • Pavedimu.

Rekvizitai pavedimui:

MB ,,Karalius nuogas''

A/s LT727181500046467443

Mokėjimo paskirtyje nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimnazijos pavadinimą.

 

 

 

 

Dokumentai ir prašymų formos

Priėmimas į gimnaziją/Išleidimo iš gimnazijos Atnaujinta Dydis
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:38 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:45 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-10-30 16:58:24 114.68 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-10-30 16:59:44 83.13 KB

Mokinių priėmimo į panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas.html

Svarbiausi aspektai:

7. Priėmimas mokytis į Panevėžio miesto savivaldybės gimnazijų pirmąsias ir  trečiąsias klases vyks  centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje.

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (I-os gimnazijos klasės)

36. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį į pirmąsias gimnazijų klases priimami mokiniai, pateikę pažymėjimą.

37. Priėmimas į pirmąsias gimnazijų klases prasideda nuo balandžio 2 d.

Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos pirmąsias klases priimama pačioje gimnazijoje, į kitų gimnazijų pirmąsias klases – centralizuotai Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23). Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant gimnaziją, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas pirmąsias klases mokinius priima pačios gimnazijos.

38. Mokiniai, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį kitoje mokykloje, pateikia:

38.1. prašymo popierinį ar elektroninį variantą (žr19, 62 punktus, 3 priedas – centralizuotai priimamiems į pirmąsias gimnazijų klases mokiniams);

38.2. vaiko asmens dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ar tapatybės kortelę) ir jo kopiją;

38.3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtintą pažymą apie I pusmečio ar trimestro mokymosi pasiekimus;

38.4. pažymėjimą (baigus pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį) ir jo kopiją;

38.5. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;

38.6. 2 fotonuotraukas (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

38.7. specialiųjų poreikių turintys vaikai gali pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo.

39. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį į gimnazijas mokiniai priimami vadovaujantis šio Aprašo 8.2 papunkčio kriterijais. Jeigu mokinių, norinčių mokytis prašyme nurodytos pirmos gimnazijos pirmojoje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

39.1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

39.2. respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (aštuntoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus;

39.3. jei mokinys pagal Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčius nepatenka į prašyme nurodytos pirmos gimnazijos pirmąją klasę, jam siūloma mokytis kitoje gimnazijoje prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.

41. Dėl priėmimo tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą (t. y. mokytis šeštoje, septintoje, aštuntoje ar gimnazijos antroje (dešimtoje) klasėje) kitoje mokykloje, mokyklos direktoriui reikia pateikti prašymą, vaiko ir teikiančio prašymą asmens galiojančius tapatybę patvirtinančius dokumentus, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidaujama mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos, ar pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidaujama mokytis prasidėjus mokslo metams, 2 fotonuotraukas (3x4).

Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III-os gimnazijos klasės)

42. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, pateikę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

43. Gimnazijų mokiniai, kurie pageidauja tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą tos pačios gimnazijos trečiojoje klasėje, iki vasario 25 d. gimnazijos direktoriui teikia prašymus. Gimnazijos Švietimo skyriui pateikia informaciją raštu apie gautų prašymų skaičių. Liekančių tęsti mokymąsi skaičiui pasikeitus, informacija Švietimo skyriui tikslinama.

Mokiniai, kurie nori pakeisti mokymosi įstaigą, į trečiąją gimnazijos klasę priimami centralizuotai Švietimo skyriuje (Laisvės a. 23), išskyrus Vytauto Žemkalnio gimnaziją, į kurią priimama pačioje mokykloje.

44. Priėmimas į trečiąsias gimnazijų klases prasideda kovo 1 d. Mokiniui keičiant gimnaziją per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.), prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamų trečiųjų klasių laisvas vietas mokinius priima pačios gimnazijos.

45. Asmenys, pageidaujantys pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą kitoje mokykloje, pateikia:

45.1. prašymo popierinį ar elektroninį variantą (žr. 19, 62 punktus, 4 priedas – centralizuotai priimamiems į trečiąsias gimnazijų klases mokiniams);

45.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir jo kopiją;

45.3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtintą pažymą apie I pusmečio ar trimestro mokymosi pasiekimus;

45.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją;

45.5. pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį ar jos kopiją;

45.6. 2 fotonuotraukas (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

45.7. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

46. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą į mokyklą mokiniai priimami vadovaujantis šio Aprašo 8.3 papunkčio kriterijais. Jeigu mokinių, norinčių mokytis prašyme nurodytos pirmos gimnazijos trečiojoje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

46.1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus;

46.2. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos antros dalies metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

46.3. respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (dešimtoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus;

46.4. jei mokinys pagal 46.1–46.3 papunkčius nepatenka į prašyme pirmąja nurodytos gimnazijos trečiąją klasę, jam siūloma mokytis kitoje gimnazijoje prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.

47. Asmuo, mokęsis pagal pagrindinio ugdymo programą, į kurią buvo integruoti profesinio mokymo programos moduliai, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, gali toliau mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

48. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

49. Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (t. y. mokytis kitos gimnazijos ketvirtoje (dvyliktoje) klasėje, mokyklos direktoriui teikia prašymą, galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos, ar pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams, 2 fotonuotraukas (3x4).

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40