Priėmimas

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. laisvos vietos:

Į II klases - 2 vietos

Į III klases - 4 vietos

 

 

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.1-406

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-388

redakcija)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKA

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34b77f50044b11e9a5eaf2cd290f1944

 

Svarbiausi aspektai:

 

7.. Priėmimas mokytis į Panevėžio miesto savivaldybės gimnazijų pirmąsias ir  trečiąsias klases vyks  centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje.

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ (I-OS GIMNAZIJOS KLASĖS)

35. Centralizuotas priėmimas į pirmąsias gimnazijų klases vykdomas Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23): nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. (I etapas);      nuo balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. 

37. Mokiniai, pageidaujantys pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį gimnazijoje, pateikia:

37.1. prašymo popierinį ar elektroninį variantą (3 priedas – centralizuotai priimamiems į pirmąsias gimnazijų klases mokiniams; prašymo į savarankiškai priėmimą vykdančią mokyklą formą galima rasti mokyklos interneto svetainėje aukščiau nurodyta nuoroda);

37.2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopiją;

37.3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtintos pažymos apie I pusmečio ar trimestro mokymosi pasiekimus kopiją;

37.7. specialiųjų poreikių turintys vaikai gali pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo.

 

40. Jeigu mokinių, norinčių mokytis prašyme nurodytos pirmos gimnazijos pirmojoje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

40.1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos I dalies metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

40.2. respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (aštuntoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus;

40.3. jei mokinys pagal 40.1. ir 40.2. papunkčius nepatenka į prašyme nurodytos pirmos gimnazijos pirmąją klasę, jam siūloma mokytis kitoje gimnazijoje prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ (III-OS GIMNAZIJOS KLASĖS)

44. Gimnazijų mokiniai, kurie pageidauja tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą tos pačios gimnazijos trečiojoje klasėje, iki vasario 25 d. gimnazijos direktoriui teikia prašymus. 

45. Centralizuotas priėmimas į trečiąsias gimnazijų klases vykdomas Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23) nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. (I etapas),      vėliau priimama į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. 

46. Asmenys, pageidaujantys pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą kitoje mokykloje, pateikia:

46.1. prašymo popierinį ar elektroninį variantą (žr. 62 punktą, 4 priedas – centralizuotai priimamiems į trečiąsias gimnazijų klases mokiniams; prašymo į savarankiškai priėmimą vykdančią mokyklą formą galima rasti mokyklos interneto svetainėje);

46.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;

46.3. mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtintos pažymos apie I pusmečio ar trimestro mokymosi pasiekimus kopiją;

46.4. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją;

46.5. pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį ar jos kopiją;

46.6. 2 fotonuotraukas (3x4, pateikti į mokyklą iki rugsėjo 1 d.);

47. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar kito įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją, pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį ar jos kopiją, į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių būtina pristatyti per 5 darbo dienas nuo ugdymo proceso pabaigos. 

49. Jeigu mokinių, norinčių mokytis prašyme nurodytos pirmos gimnazijos trečiojoje klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

49.1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus;

49.2. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos II dalies metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

49.3. respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (dešimtoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus;

49.4. jei mokinys pagal 49.1, 49.2, 49.3 papunkčius nepatenka į prašyme pirmąja nurodytos gimnazijos trečiąją klasę, jam siūloma mokytis kitoje gimnazijoje prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.