Pagalbos mokiniui centras

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Virginija Matusevičienė 

 Tikslas -   Išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

 • Ugdyti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą.
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 • Užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais.

Bendradarbiauti su  klasių vadovais, mokytojais, moksleivių tėvais.

Darbo laikas: I - V - 8.00-14.12 

Pietų pertrauka 12.00 - 12. 30

 

---- 

Psichologė - Justina Latanauskaitė

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai. (Tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 m.)
 • Kreipiasi mokinio tėvai.
 • Siunčia mokytojai, jei reikia, gavę tėvų sutikimą.

Psichologė gimnazijoje:

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus).
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

Kada kreiptis į psichologę?

 • Jei turite bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turite mokymosi sunkumų.
 • Kai jaučiatės vieniši, nemylimi.
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
 • Norite geriau pažinti save, savo temperamento, charakterio savybes.
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Taip pat galima laiškus rašyti ir gauti atsakymus elektroniniu būdu jmdezute@gmail.com. Tai skirta visai Juozo Miltinio gimnazijos bendruomenei, o ypač jos mokiniams. Čia galima rašyti apie viską, kas rūpi: ir apie įvairiausius kasdieninius rūpesčius bei džiaugsmus, ir apie sudėtingesnius sunkumus, kai norisi pasidalinti savo išgyvenimais ar pasitarti.

Nebūkite vieni - sunkumai lengvesni, kai jais su kuo nors pasidalini!

Dienos

Konsultacijų lakas

Pirmadienis

9.00 – 12.00

14.00 – 16.00*

Antradienis

9.00 - 12.00

12.30 – 14.30*

Trečiadienis

9.00 – 12.00

12.00 – 15.00*

Ketvirtadienis

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00*

Penktadienis

9.00 –11.00*

 

 

*Esant poreikiui konsultacijų laikas koreaguojamas

*Bet kada galite skambinti ir tartis dėl konsultacijų Jums patogiu metu  tel. 860063812

 

 

---- 

Socialinis pedagogas - Lina Urbonienė

(tel. nr. (8 45) 587 228)

Socialinis pedagogas - tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai gimnazijoje ir šeimoje;
 • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos mokytojais ir kitais specialistais:

 • svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui, kaip individualiai dirbti su delinkventinio elgesio, nedarnių, socialiai remtinų šeimų vaikais.
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasių auklėtojų, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
 • socialinis pedagogas kartu su gimnazijos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingai mokinių adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinio pedagogo santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais):

 • socialinis pedagogas bendrauja su tėvais (globėjais , rūpintojais) tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas mokinių socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia mokinio aplinka jam pasidarė nesaugi, kai mokinys nelanko mokyklos ir pan.
 • socialinis pedagogas organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su kompetentingais asmenimis vaiko teisių klausimais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už vaiką.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos vadovais:

 • socialinis pedagogas rengia ir gimnazijos vadovams siūlo programas bei projektus, susijusius su mokinių nusikalstamumo prevencija , laisvalaikio organizavimu, smurto ir prievartos gimnazijoje prevencija, vaikų sveikatos tausojimu, fiziniu ir psichiniu pervargimu, kuriems įgyvendinti gimnazijos direktorius sudaro darbo grupes iš įvairių sričių specialistų;
 • socialinis pedagogas nuolat informuoja gimnazijos direktorių apie mokinių socializacijos problemas gimnazijoje ir rekomenduoja bei numato priemones padėčiai gimnazijos bendruomenėje gerinti;
 • socialinis pedagogas atstovauja gimnazijos vadovams teisme, vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir kitose institucijose, kur reikia ginti mokinio teises.

 

Darbo dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

830 - 1630

12 - 1230

Antradienis

830 - 1630

12 - 1230

Trečiadienis 

8 - 16

12 - 1230

Ketvirtadienis

8 - 1630

12 - 1230

Penktadienis

8 - 14

12 - 1230

 

----