Eksternams

Eksternasasmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Prašymą dalyvauti 2021 m. valstybinių brandos egzaminų sesijoje ir papildomų dokumentų kopijas atsiųskite iki lapkričio 24 d. elektroniniu paštu miltinio.gimnazija@gmail.com

 

Jums reikia pateikti prašymą ir šių dokumentų kopijas: 

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje

1. prašymą (forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimo kopiją;

3. vidurinio išsilavinimo liudijančio dokumento (brandos atestato, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomo, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje) ir jo priedo kopijas;

4. kvito, patvirtinančio pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus, kopiją.

 

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje

1. prašymą (forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimo kopiją;

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumento, liudijančio, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys) kopija;

5. kvito, patvirtinančio pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus, kopiją.

 

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą

Gavėjas: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Sąskaitos numeris: LT70 7300 0100 0238 6936

Bankas: AB „Swedbankas“

Paskirtis: Už eksterno registravimą, brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą.