Brandos egzaminai

  2020-09-14 Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai.

Apraše numatyta, kad 2020–2021 mokslo metais, pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės iki rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki lapkričio 24 dienos.
Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 7 – birželio 21 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 8 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus bei mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Eksternas –asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

 

Iki lapkričio 24 d. elektroniniu paštu miltinio.gimnazija@gmail.com pateikia: 

 

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje

1. prašymą (forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimo kopiją;

3. vidurinio išsilavinimo liudijančio dokumento (brandos atestato, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomo, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje) kopiją;

4. kvito, patvirtinančio pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus, kopiją.

 

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje

1. prašymą (forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimo kopiją;

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumento, liudijančio, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys) kopija;

5. kvito, patvirtinančio pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus, kopiją.

 

 

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą

 

Gavėjas: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Sąskaitos numeris: LT70 7300 0238 6936

Bankas: AB „Swedbankas“

Paskirtis: Už eksterno registravimą, brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą.