Vidurinio ugdymo programa

● Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m.

Dalykai

Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui per savaitę

Mokinio galimi individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems skiriamos pamokos per savaitę per dviejus metus

III klasė

IV klasė

B kursas

A kursas

B kursas

A kursas

Dorinis ugdymas

2

 

 

 

 

Tikyba

 

2

-

-

-

Etika

 

2

-

-

-

Lietuvių kalba ir literatūra

8

-

5

-

6

Užsienio kalba

6

 

 

Užsienio (anglų) kalba (I – oji)

 

4

4

Užsienio (vokiečių, rusų, prancūzų)  kalba (II – oji)

 

3

3

Socialinis ugdymas

4

 

 

 

 

Istorija

 

2

4

2

4

Geografija

 

2

3

2

3

Matematika

6

3

5

3

6

Informacinės technologijos

 

2

2

-

2

Gamtamokslis ugdymas

4

 

 

 

 

Biologija

 

2

3

2

4

Fizika

 

2

4

2

4

Chemija

 

2

3

2

4

Menai, technologijos

4

 

 

 

 

Dailė

 

2

3

2

3

Muzika

 

2

3

2

3

Teatras

 

2

3

2

3

Šokis

 

2

3

2

3

Fotografija

 

2

-

2

-

Filmų kūrimas

 

2

-

2

-

Technologijos:  taikomasis dizainas

 

2

-

2

-

Technologijos: medžio apdirbimas

 

2

-

2

-

Kūno kultūra

4

 

 

 

 

Bendroji kūno kultūra

 

2

3

2

3

Aerobika, kultūrizmas, tinklinis

 

2

3

2

3

Pasirenkamieji dalykai

 

 

 

 

 

Karjeros projektavimas ir valdymas

 

1

1

Braižyba

 

1

1

Ekonomika ir verslumas

 

2

2

Lotynų kalba

 

1

1

Bendravimo psichologija

 

1

1

Lietuva ir Europa

 

1

1

Programavimas C++ kalba

 

1

1

III-ji užsienio kalba

 (rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų)

 

3

3

Žmogaus ir sveikata (anglų kalba)

 

1

1

Minimalus mokinio priva-
lomų pamokų skaičius per savaitę

28 pamokos per savaitę

Neformalus švietimas

6

3 x 7 =21 (2015-2016 m.m.)

3 x 6 = 18 (2015-2016 m.m.)

3 x 6 = 18 (2015-2016 m.m.)

3 x 7 = 21 (2016-2017 m.m.)

Mobilios grupės

24

12

12