Projektinė veikla

 

 GIMNAZIJOS IKT PROJEKTINĖ VEIKLA

 

PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS IKT PROJEKTINĖ VEIKLA

2007 m. gruodis- 2009 m. lapkritis

Europos inovacinių mokslų pedagogikos taikymas švietimui ir jos tyrimai projektas „INSPIRE (Inovacinių mokslų pedagogikos taikymas švietimui ir jos tyrimai)“

Projekto tikslas – sužadinti sumažėjusį mokinių domėjimąsi gamtos mokslų studijomis ir padidinti gamtos mokslų specialistų skaičių bei Europos šalyse ugdyti mokslinę kultūrą.

Veikla, rezultatai - mokymo metodų, taikomų matematikos, gamtos ir taikomųjų mokslų (MGTM) srityse tyrimas ir Europos saugykloje (LRE) laikomų skaitmeninių mokymosi objektų (MO) panaudojimas ugdyme.

http://lt.inspire.eun.org

Gimnazijos mokytojai nemokamai naudojosi gamtos mokslų Europiniais mokymosi objektais.

Mokykla už puikų darbą projekte buvo paskatinta 2 nešiojamais kompiuteriais.

 

2008 m. rugsėjo- 2011 m. vasario

 

 

Europos Komisijos eContentplus programos „Aspect“ projektas. ASPECT – tai geriausios praktikos švietimo turinio tinklas, jungiantis 22 partnerius iš 15 šalių, įskaitant 9 švietimo ministerijas, 4 komercinio turinio rengėjus ir pirmaujančius technologijų tiekėjus, besirūpinantis efektyvių mokymosi objektų kaupimu Europos saugykloje.

Projekto tikslas – išnagrinėti, kaip mokytojai galėtų išnaudoti mokymosi turinio standartus, pvz., SCORM ir „Common Cartridge“, ir kaip skirtingi

turinio pakavimo tipai gali prisidėti prie

mokymosi patirties.

Veikla, rezultatai – mokytojai mokėsi dirbti su mokymosi platforma (VMA), tyrė turinio pakavimą Moodle aplinkoje bei atrinko MO į Europos saugyklą. Atsirado galimybė mokytojams nemokamai naudotis LRE objektais. Mokykla už puikų darbą projekte buvo paskatinta 5 nešiojamais kompiuteriais.

 

2009m.– 2010 m

 

Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinių technologijų centro ir Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos tarptautinis mokymosi išteklių mainų kokybės tinklo 2009-2012 m. projektas eQNet.

 

Projekto tikslas - patobulinti mokymosi išteklių kokybę Europos mokyklų tinklo Mokymosi išteklių mainų sistemoje (LRE), kuri yra viešai prieinama mokykloms.

Veikla, rezultatai – papildyti (LRE) 130.000 mokymosi ištekliais, kurie galėtų būti naudojami kitame kultūriniame ir kalbiniame kontekste, nei buvo sukurti, iš daugiau kaip 25 tiekėjų. Šių daugkartinio panaudojamumo objektų panaudojimo galimybės pristatytos šalies, miesto ir mokyklos mokytojams.

http://www.eqnet.eun.org/web/guest

Mokykla už puikų darbą projekte buvo paskatinta 3 nešiojamais kompiuteriais.

 

2012 m. spalis - 2014 m.

birželis

Švietimo ir mokslo ministerijos, Informacinių technologijų centro ir Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos tarptautinis mokymosi išteklių mainų kokybės tinklo 2012-2014 m. projektas „Mokykla - gyvoji laboratorija" (angl. Living Schools Lab, LSL). Jis apima

12 Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės).

 

Projekto tikslas - sukurti ilgalaikį ir besiplėsiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą̨, juosiantį regionų grupes, kurios demonstruoja ir dalijasi geriausiomis praktikomis ir būdais, kaip

Sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymesi (M&M) visoje mokykloje.

Veikla, rezultatai – mokytojai kartu su kitų šalių mokytojais mokėsi dirbti su Web 2.0 įrankiais, po to taikė juos savo darbe ir jų galimybes pristatė savo savivaldybės mokytojams ir konsultavo dirbančius su Web 2.0 įrankiais.

Gimnazijos mokytojai išmoko dirbti su Web 2.0 saityno įrankiais ir juos taikyti ugdyme.

 

2015 m. rugsėjis – 2016 m. rugsėjis

ES finansuojamo projekto „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001) metodinės medžiagos apie virtualių mokymosi aplinkų (toliau VMA) įrankių taikymo ugdyme konkursas „Virtuali mokymosi aplinka mūsų mokykloje“.

Konkurso tikslas - skatinti pedagogus domėtis VMA įrankių taikymu ugdymo procese, dalytis VMA naudojimo patirtimi, rengti mokomąją, metodinę ir informacinę medžiagą apie VMA taikymą ugdyme.

Veikla, rezultatai – 10 įvairių dalykų mokytojai dalyvavo VMA kursų rengimo mokymuose ir kūrė virtaulius savo dalykų mokymo kursus MOODLE aplinkoje.

Mokykla už puikų darbą konkurse buvo paskatinta 10 nešiojamais kompiuteriais ir baigiamojoje konferencijoje savo IKT naudojimo patirtį pristatė Lietuvos mokytojams.

 

 

 

2015-2017 M. M. GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ PROJEKTINĖS GRUPĖS:

                             

 

 „Mokyklos strateginio ir ugdymo planų kūrimo projektinė grupė“

Uždaviniai – Sudaryti sąlygas kiekvienam vidurinio ugdymo programos mokiniui pasirinkti ugdymo turinį pagal poreikius ir galimybes. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.2.). Tobulinti „Pagalbos mokiniui centro“ veiklą (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.1.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Silvija Sėrikovienė

Projektinės grupės vadovas – Roma Namavičiūtė

 

„Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  projektinė grupė“

Uždaviniai – Atlikti gimnazijos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą ir jo rezultatus panaudoti tolimesniam planavimui (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys II.1.1.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Projektinės grupės vadovas –  Laima Čiplienė

 

„Mokytojų novatorių projektinė grupė“

Uždaviniai – Išplėsti konsultacinio mokymo(si) formą. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.4.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Silvija Sėrikovienė

Projektinės grupės vadovas – Rasa Paškevičienė

 

„Gabių ir talentingų mokinių ugdymo projektinė grupė“

Uždaviniai – Tobulinti „Pagalbos mokiniui centro“ veiklą (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.1.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Silvija Sėrikovenė

Projektinės grupės vadovas – Rasa Ambraškienė

 

„Tėvų bendruomenės aktyvinimo projektinė grupė“

Uždaviniai – Suaktyvinti mokinių tėvų (globėjų) ir gimnazijos bendradarbiavimą (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys III.1.2.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Virginija Milaševičienė

Projektinės grupės vadovas – Rita Narbutytė

 

Projektinė grupė „Pagalba mokiniui“

„Ugdymo karjerai centras“

Uždaviniai – Sukurti šiuolaikines edukacines erdves, atitinkančias mokinių ugdymo(si) poreikius. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.1.3.). Sudaryti sąlygas kiekvienam vidurinio ugdymo programos mokiniui pasirinkti ugdymo turinį pagal poreikius ir galimybes. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.2.). Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys I.2.3.).

Kuratorius administratorė Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas – Aušra Jankevičienė

 

„Gimnazijos tradicijų ir vertybinių nuostatų ugdymo projektinė grupė“

Uždaviniai – Įtvirtinti ir išplėtoti mokinių organizacijų veiklą (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys III.1.3.). Įgyvendinti programą „GIMNAZIJA IR TEATRAS“ (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys III.1.4.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Virginija Milaševičienė

Projektinės grupės vadovas – Vilija Kiaunienė

 

„Vaiko gerovės komisija“

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Projektinės grupės vadovas – Vilma Dailidonienė

 

„Mokyklos mikroklimato kūrimo projektinė grupė“

Uždaviniai –  Aktyvinti gimnazijos – bendruomenės kultūros ir tradicijų bei vertybinių nuostatų formavimo centro – veiklą. (2015 m. Metinio veiklos plano uždavinys III.1.).

Kuratorius  administratorė Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas – Dalė Vinciūnienė