Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m.

Klasė

 

Ugdymo sritys/ Dalykai

I  klasė

II klasė

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

70 (1;1)

Lietuvių kalba (gimtoji)

315 (5;5)

Užsienio kalba (1-oji)

210 (3;4)

Užsienio kalba (2-oji)

140 (2;2)

Matematika

245 (4;4)

Informacinės technologijos

70  (1;1)

Biologija

105 (1;2)

Chemija

140 (2;2)

Fizika

 

140 (2;2)

Istorija

140 (2;2)

Pilietiškumo pagrindai

70 (0;1)

Geografija

 

105 (1;2)

Ekonomika ir verslumas

35 (1;0)

Dailė / Muzika / Šokis / Teatras

70 (1;1)

Teatras

70 (1;1)

Technologijos

88 (1,5;1)

Kūno kultūra

140 (2;2)

Žmogaus sauga

17 (0,5;0)

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

(31; 33)

Pamokų skaičius per savaitę skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti

(7; 7)

Neformalusis  vaikų švietimas (valandų skaičius per savaitę)

(3; 2)